اصول و آداب تشريفات ( گامي نوين در روابط عمومي )

عنوان

 

احمديحيايي ايله اي - برات الله صمدي راد

نويسنده

 

تيراژ : 3000 نسخه

تيراژ

 

 انتشارات نصير

ناشر

 

 پاييز 1381

چاپ اول

 


فهرست مطالب

 پيش گفتار مقدمات ( مهمانداري در آيين اسلام و ايران مهارت هاي رفتاري كليات تشريفات ) ، تشريفات و ارتباطات مراحل تشريفات ( استقبال ـ حمل و نقل اسكان پذيرايي بدرقه ) ، توصيه هاي تشريفاتي ، تشريفات ديپلماتيك ، منابع و مآخذ .