اخباردریافت اعتبارنامه متخصصان روابط عمومی

4 آذر 1387

گزارش/ دریافت اعتبارنامه متخصصان روابط عمومی توسط یک ایرانی موفق/ کیمیای ایران

 

- صفحه اول

- صفحه آخر

خبر/ تصویر اعتبارنامه متخصصان روابط عمومی

 APRبه معني اعتبارنامه حرفه‌اي روابط‌عمومي براي کارشناسان روابط‌عمومي است كه به منظور شناسايي دست اندرکاران داراي قابليت و تجربه كاري، طراحي شده است.

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

 

 
 
 

Kargozar

Public Relation 

 [خانه ] [پايگاه مقالات ] [پايگاه اخبار] [پايگاه کتاب] [پايگاه اطلاعات تخصصی]

 Email :Info @iranpr.org  

Copyrightę2002