برداشت اول

چرت كارگزاران روابط عمومي پاره مي شود

ميز گرد

آموزش روابط عمومي در برزخ ميان نظر وعمل

گفتگو

مشكلات آموزش آكادميك روابط عمومي

آخرين نامه

بامدادي خسته مي رود

مقالات كاربردي
طراحي يك مقاله خبري

كاربردهاي اينترنت در روابط عمومي 

نقش روابط عمومي در بانكداري الكترونيك

 

مقالات تحليلي
روابط عمومي وبحران هاي سياسي در جامعه
انديشه روابط عمومي در نهج البلاغه

سخنراني

روابط عمومي پنهان كاري نمي كند

دستاوردهاي روابط عمومي

نكته هاي راهبردي

الگوي تبليغي شركت وير هاورز

يادمان پدر روابط عمومي ايران

انديشه

روابط عمومي پاسخگو

پارادوكس روابط عمومي - فقر تئوري - دغدغه الگو سازي

روابط عمومي :چالش براي حركت از حاشيه به متن

 

مقالات مروري

روابط عمومي سياسي

نگاه چامسكي به صنعت روابط عمومي

راهنماي رسانه اي

با كارشناسان

اهميت ارتباط ميان روابط عمومي و رسانه ها

انجمن هاي روابط عمومي 

انجمن بين المللي روابط عمومي

با دانشجويان

آئينه روابط عمومي در سازمان مديريت صنعتي تبريز

جهان روابط عمومي 

كنفرانس بين المللي روابط عمومي 

برگزاري همايش اكتبر 2001  در كانادا 

كنفرانس 2002 در كانادا

همايش انجمن روابط عمومي چين

كتابخانه

اوج موفقيت تيم يانكي ها

روابط عمومي نوشتاري وتكنيك هاي رسانه اي

روابط عمومي برتر

روابط عمومي وتبليغات

كاركرد هاي روابط عمومي

جايزه

جايزه مجله كارگزار روابط عموممي

فرهنگ اصطلاعات روابط عمومي

سازمان ملي روابط عمومي


کارگزار روابط عمومی

 

 

Kargozar

Public Relation 

 [خانه ] [پايگاه مقالات] [پايگاه اخبار] [پايگاه انگلیسی] [پايگاه کنفرانس ]

 Email :Info @iranpr.org       Copyrightę2009-2010