وزارت زنان

وزارت زنان

 

خبر تاسيس اين وزارتخانه اولين بار در روزنامه «رهنمودهايي براي پيشرفت زنان در سال 2000» ارايه شده در چهارمين کنفرانس بين المللي زنان در پکن در سال 1995 به چاپ رسيد.

تاسيس وزارتخانه زنان توسط نخست وزير در 17 ژانويه 2001 اعلام شد. وظايف و کارکردهاي وزارتخانه در سال 15 فوريه 2001 گسترش يافت و به نام وزارت زنان و توسعه خانواده تغيير نام داد. بعد از راي گيري مارس 2004، مسووليت هاي بيشتري به اين وزارتخانه محول شد و نام آن به وزارت زنان، خانواده و توسعه اجتماعي تبديل شد.

ساختار جديد آن شامل 5 بخش زير مي باشد:

بخش پيشرفت زنان JPW

بخش رفاه اجتماعي JKM

هيات توسعه خانواده و جمعيت ملي LPPKN

انستيتوي اجتماعي مالزي ISM

انستيتوي NAM براي واگذاري اختيار به زنان NIEW

وزارتخانه زنان، خانواده و توسعه اجتماعي تحت وزارت واي بي داتو سري شهريزات عبدالجليل مسووليت افزايش آگاهي عمومي در مورد نقش مهم زنان و خانواده  در دستاوردهاي توسعه کشور را دارا مي باشد. همچنين افکار عمومي توسط اين وزارتخانه به سمت توسعه جامعه، مخصوصا رفاه اجتماعي که در جهت ايجاد و دستيابي به جامعه توسعه يافته مطابق چشم انداز 2020 نقش حياتي دارد هدايت مي شود.

اهداف:

- ارتقاء نقش و مشارکت زنان، خانواده و جامعه در توسعه ملي و دستيابي به مزاياي آن.

- حفظ حقوق و علايق زنان، خانواده و جامعه به ورت عادلانه بدون هرگونه تبعيض

- افزايش فرصت هاي عادلانه و برابر در جامعه در زمينه هاي اقتصادي، سياسي و اجتماعي براي زنان

- قوي کردن بنياد خانواده

- تضمين ارايه حمايت هاي موثر و مکفي


 
خانه
پايگاه مقالات
پايگاه اطلاعات
پايگاه کتاب
پايگاه اخبار
فصلنامه
ليست مطالب
 
 

Kargozar

Public Relation 

 [خانه ] [پايگاه مقالات ] [پايگاه اخبار] [پايگاه کتاب] [پايگاه اطلاعات تخصصی]

 Email :Info @iranpr.org  

Copyright©2003