شهرداري کوالالامپور

شهرداري کوالالامپور

 

شهرداري به عنوان يک مرجع محلي، خدماتي را به ساکنان شهر کوالالامپور ارايه مس کند که شامل موارد زير مي باشد:

- خدمات پاکيزگي شهري

- خدمات بهداشت عمومي که شامل مواردي از قبيل: سلامت محيط، سلامت مواد غذايي، کنترل بيماري هاي مسري، کنترل آفت ها، بهداشت مدارس، مراقبت هاي قبل از زايمان براي مادران و فرزندان مي باشد.

- خدمات زيباسازي شهري و ايجاد مراکز تفريحي

- خدمات ساخت و ساز شهري که شامل تهيه مسکن مناسب براي اقشار کم درآمد جامعه، ارتقاء سطح زندگي اقشار کم در آمد شهر، حل مشکلات مربوط به تصرف عدواني ناشي از نقل مکان و جابه جايي، کمک به پخش مناسب ساکنان در جهت ايجاد هماهنگي و وحدت ميان نژادها ميباشد.


 
خانه
پايگاه مقالات
پايگاه اطلاعات
پايگاه کتاب
پايگاه اخبار
فصلنامه
ليست مطالب
 
 

Kargozar

Public Relation 

 [خانه ] [پايگاه مقالات ] [پايگاه اخبار] [پايگاه کتاب] [پايگاه اطلاعات تخصصی]

 Email :Info @iranpr.org  

Copyrightę2003