خبرگزاري برناما

خبرگزاري برناما

 

خبرهاي برناما، توسط بيش از 300 تن از روزنامه نگاران آموزش ديده و مجرب از سراسر کشور و از مناطق بيشماري در آسيا، آمريکا، انگلستان، استراليا و شبه قاره هند مخابره مي کنند. اين اخبار توسط سه سرويس اصلي خبري شامل سرويس اخبارعمومي، سرويس اخبار اقتصادي، و سرويس اخبار ديداري و شنيداري تو.ليد مي شوند. به علاوه اين خبرگزاري عکاسان مجربي دارد که عکس ها و ويدئوهاي مرتبط به اخبار را براي مشتريان رسانه اي و غيررسانه اي اين خبرگزاري تهيه مي کنند.


 
خانه
پايگاه مقالات
پايگاه اطلاعات
پايگاه کتاب
پايگاه اخبار
فصلنامه
ليست مطالب
 
 

Kargozar

Public Relation 

 [خانه ] [پايگاه مقالات ] [پايگاه اخبار] [پايگاه کتاب] [پايگاه اطلاعات تخصصی]

 Email :Info @iranpr.org  

Copyrightę2003