شماره 23 فصلنامه کارگزار روابط ع

شماره 23 فصلنامه کارگزار روابط عمومي منتشر شد

 

شارا/ 22 آبان 1388 - بيست و سومين شماره فصلنامه کارگزار روابط عمومي ويژه اولين همايش بين المللي روابط عمومي2، منتشر شد.

به گزارش ستاد خبري اولين همايش بين المللي روابط عمومي2، در اين فصلنامه مقالات علمي متنوع و جذابي از جمله روابط عموميايوانجليسم بر پايه کالائيسم، بيم و اميد ديجيتال، آسيب هاي فرهنگي تبليغات، مدلي براي روابط عمومي حرفه اي، مديريت بحران و رويدادهاي جهاني روابط عمومي درج شده است.

همچنين گفت و گو با مهدي باقريان، با محور روابط عمومي2 مبتني بر انقلاب مشتريان و مديريت نيازها و خواسته ها اطلاعاتي درخور توجه در اختيار خواننده قرار مي دهد.


 
خانه
پايگاه مقالات
پايگاه اطلاعات
پايگاه کتاب
پايگاه اخبار
فصلنامه
ليست مطالب
 
 

Kargozar

Public Relation 

 [خانه ] [پايگاه مقالات ] [پايگاه اخبار] [پايگاه کتاب] [پايگاه اطلاعات تخصصی]

 Email :Info @iranpr.org  

Copyrightę2003