اولین شماره دو فصلنامه فنون روابط عمومی

اولین شماره دو فصلنامه فنون روابط عمومی

 

 10 مرداد 83 – روزنامه اقتصاد پویا - اولین شماره دو فصلنامه «فنون روابط عمومی» توسط موسسه کارگزار روابط عمومی و شرکت روابط عمومی هفت تبلیغ منتشر شد.

 

فهرست مطالب

 پیش گفتار- بخش اول کلیات و مفاهیم: انتشارات؛ منبع اشاعه دانش- نشریه داخلی و زبان مطبوعات- رسانه های درون سازمانی

بخش دوم: خبرنامه های چاپی- نشریه داخلی چیست؟- تولید نشریه درون سازمانی- محتوی در نشریه داخلی- طراحی مجلات یا گرافیک مطبوعاتی- خبرنویسی برای خبرنامه- ویراستاری- صفحه آرایی- انتشار نشریات دولتی و ملاحظات قانونی- بررسی وضعیت موجود نشریات درون سازمانی

بخش سوم: خبرنامه الکترونیکی- خبرنامه الکترونیکی- مدیریت مجلات الکترونیکی- نکاتی برای تقویت خبرنامه های الکترونیکی

بخش چهارم: دستورالعمل ها و آیین نامه ها- آیین نامه اجرایی جدید قانون مطبوعات- آیین نامه انتشار نشریه داخلی- فرم سنجش وضعیت خبرنامه- راهنمای اطلاعات خبرنامه- فهرست کنترل خبرنامه

 

پیش گفتار

   منابع انسانی به عنوان یکی از ارکان اصلی سرمایه ای در ایجاد، شکل گیری و توسعه هر سازمان محسوب می گردد. نقش کلیدی سرمایه انسانی در تحقق اهداف، برنامه ها و سیاست های کمی و کیفی و دوام و بقاء هر سازمان امری کاملا محسوس و انکار ناپذیر است. به عبارت دیگر، مدیریت اندیشمندانه همواره نگاه اصولی و منطقی را معطوف سرمایه انسانی از حیث تفکر، ابداع، خلاقیت و نیروی کار می سازد. اما باید بدانیم که صرف نگاه عقلانی و خردمندانه به نیروی انسانی در چارچوب ساختار و اهداف سازمانی دلیل محکم و متقن برای بروز و ظهور خلاقیت، نوآوری، بهره وری و مشارکت تلقی نمی گردد. بلکه ضمن تغییر نگرش از نگاه ابزاری به نگاه سرمایه ای به انسان و همچنین فراهم سازی شرایط مناسب و معقول در قالب روابط درون سازمانی برای رسیدن به زبان و هدف مشترک و برقراری رابطه تنگاتنگ و اصولی همراه با به کارگیری ابزار ارتباط جمعی مناسب در جهت ارتقا سطح دانش و آگاهی اعضا و افراد مجموعه یک سازمان، امری ضروری و اجتناب ناپذیر است. زیرا مجموعه علوم با سرعت و شتاب مثال زدنی یکی پس از دیگری پلکان ترقی و تکامل را طی می نمایند و در این سیر صعودی، تکنولوژی و فن آوری جدید را به عنوان دستآورد در برقراری و تسریع و تسهیل ارتباطات به جهانیان عرضه می دارند. ضمن آن که این واقعیت را باید پذیرفت که ذهن کنجکاو خلاق و پویا همواره می خواهد از اتفاقات و رخدادهای پیرامون خود بداند و بفهمد و به واسطه احساس مشارکت، دانستن و فهمیدن مسایل اطراف را حق قانونی و طبیعی خود می داند. حال می خواهد این اطلاعات، اخبار، دانسته ها و دستاوردها در پیرامون زندگی شخصی و خصوصی باشد و یا این که در محیط اداری، اجتماعی و یا در سطح جهانی بروز نماید.

   قدر مسلم آن است که به هر میزان محیط به لحاظ گستره جغرافیایی وسیع تر گردد و افراد ذی نفع از حیث برگیری و منافع شخصی و اجتماعی بیشتر شود برقراری ارتباط و اطلاع رسانی به شیوه مرسوم و متداول امکان پذیر نخواهد شد و در این حالت ابزار ارتباطی و واسطه های ابزاری ملموس تر و پر رنگ تر خواهد شد زیرا در یک سازمان به لحاظ ساختار تشکیلاتی و سلسله مراتب اداری و همچنین به واسطه نوع و حجم فعالیت، تلاقی و نزدیک سازی ایده ها، اندیشه ها، افکار، نقطه نظرات، پیشنهادات و حتی انتقادات در یک زمان و به صورت یک جا امکان پذیر نمی گردد و در سایه عدم رابطه شفاف و صحیح و نبودن ابزار مناسب ارتباطی و اطلاع رسانی زمینه تحریف، شایعه و بروز و ظهور کانال های غیر رسمی در سطوح مختلف سازمانی تقویت خواهد شد و در واقع زمینه برای انحراف مسیر و ایجاد کجروی افراد مهیا می شود و شاید تمام توان و نیروی انسانی همواره به جای اندیشه، تعقل
، نوآوری و ابداع درصدد رفع ابهامات و برداشت های غلط و منفی بافی و جدال درمانی و شخصی معطوف گردد. بنابراین وجود یک منبع ارتباطی و اطلاع رسانی به عنوان روابط عمومی و ایجاد بستر مناسب در قالب بکارگیری ابزار صحیح به نام خبرنامه به عنوان یک نیاز و ضرورت در مدیریت محسوب می گردد ضمن آن که باید به این واقعیت اشاره نمود آن چه که در برقراری ارتباط و اطلاع رسانی مهم و اساسی تلقی می گردد وجود یک رابطه منطقی بین ظرف و مظروف و شکل و محتوی است و اگر صرفا خبرنامه به عنوان یک ابزار ارتباط جمعی در امر آموزش، آگاه سازی، شفاف سازی و ارتقاء بخشی دانسته ها و اطلاعات نتواند به درستی نقشش را ایفا نماید بی تردید موجب اتلاف وقت و اصراف سرمایه خواهد بود و در واقع، به عنوان پوشال گذاری و کار فاقد محتوای مشخص، ضعف دست اندرکاران و عوامل تولید آن از حیث عدم شناخت و اشراف کافی به این ابزار مشخص می گردد و ضمن آن که باید این موضوع را متذکر شد که انعکاس اخبار و بیان مطالب و دست آوردهای جدید با نگاه آموزشی و اطلاع رسانی اگر موجب حرکت، تغییر و تحول در سطوح مختلف سازمانی نگردد امری عبث و بیهوده است و هر آن چه که روابط عمومی به عنوان چشم و گوش بینا و شنوای سازمان با تسلط و آگاهی کامل و شرایط و وضعیت و نیازهای مخاطبان درون سازمانی حرکت نماید و در واقع خبرنامه را محملی برای تسهیل و تسریع ارتباطات، اطلاع رسانی، تسهیم و مشارکت قرار دهد آن گاه می توان در ارزش کار روابط عمومی و ابزار ارتباط جمعی آن صحه گذاشت بنابراین روابط عمومی کارآمد و پویا می بایست با اتخاذ روش و شیوه اصولی با اتکا به اندیشه حرفه ای و اخلاقی آن چنان حرکت نماید که همواره ضرورت حضور خبرنامه به عنوان یک ابزار درون سازمانی برای تک تک اعضا و عناصر سازمان ملموس باشد. ضمن آن که باید به این نکته اشاره کرد که اگر خبرنامه به عنوان ابزاری برای پررنگ سازی ماحصل عملکرد و تلاش صادقانه مجموعه افراد تلقی گردد این تبلیغ صادقانه و شرافتمندانه محرک انگیزشی قوی برای همه افراد به حساب می آید و در واقع خبرنامه آیینه ای محسوب می شود که در آن آیینه می توان تصویری شفاف از فعالیت و تلاش خود را دید و در واقع به نوعی محصول تفکر و کار خود را در آن آیینه تماشا کرد زیرا انسان چیزی جز علم و عمل نیست و به عبارت دیگر علم و عمل جوهرند و انسان ساز.

مهدی باقریان

مدیر موسسه

 

 

 

 

 


 
خانه
پايگاه مقالات
پايگاه اطلاعات
پايگاه کتاب
پايگاه اخبار
فصلنامه
ليست مطالب
 
 

Kargozar

Public Relation 

 [خانه ] [پايگاه مقالات ] [پايگاه اخبار] [پايگاه کتاب] [پايگاه اطلاعات تخصصی]

 Email :Info @iranpr.org  

Copyright©2003