New Page 1

رهايي پيرامون نقش و جايگاه روابط عمومي در سازمان ها

 

مقدمه

  12 مرداد 83 - کارگزار روابط عمومی - روابط عمومي تبليغ، نشر مطالب يا عقايد و يا آگاهي نيست. روابط عمومي از همه اين امورمي‌تواند بهره گيرد ولي اين امور به تنهايي روابط عمومي نمي باشند. آن ها كه تنها به درج خبر و عكس و رپرتاژ و آگهي در مطبوعات و يا پخش برنامه هاي راديويي و تلويزيوني در اين زمينه دل خوش دارند و اين گونه عمليات را روابط عمومي مي دانند از روابط عمومي واقعي بي خبرند. اساس كار روابط عمومي ارتباط دو جانبه است. ارتباط دو جانبه بين سازمان از يك طرف و ارباب رجوع و دريافت كنندگان كالا ها و خدمات آن و همچنين كاركنان از طرف ديگر است. هدف از اين ارتباط دو جانبه ايجاد تفاهم و همكاري و جلب اعتماد و احترام است.

بديهي است چنين هدفي بدون خدمت واقعي از جانب سازمان به مردم و بدون توجه به خواست ها و تمايلات و اعتراضات مردم هرگز حاصل نمي گردد. بنابراين مبنا و پايه كار روابط عمومي كار و عمل است. يعني ابتدا بايد براي مردم كار و خدمت انجام داد سپس به كمك وسايل ارتباط جمعي در صدد شرح و وصف خدمت برآمد.
كار دوم نيز به قدر انجام خدمت حايز اهميت است. آن ها فكر مي كنند كه مشك آن است كه خود ببويد نه آن كه عطار بگويد و شرح و بيان خدمت و فعاليت خود را براي مردم لازم نمي دانند، از روح زمان غافلند. در اين عصر وسايل ارتباط جمعي با استفاده از پوشش ماهواره اي در تمام دقايق روز و شب و از تمام نقاط جهان براي جلب افكار و اذهان انسان ها مشغول پخش برنامه اند. هر سازمان و موسسه و كشوري كه نتواند در اين غوغا و هياهو پيام واقعي خود را به گوش مردم مورد نظرش برساند يا ناشناخته خواهد ماند و يا خدمات و فعاليت هايش توسط رقبا و دشمنان تحريف مي‌گردد و در نتيجه از پشتيباني و همكاري مردم، كه شروط اساسي موفقيت هر سازماني و موسسه اي در فعاليت هاي مربوطه است. محروم خواهد شد. بيانات امام امت(ره) خطاب به استانداران سراسر كشور در حقيقت ارتباط عميقي با مفهوم روابط عمومي دارد ” شما كار مي كنيد و سكوت، خيال نكنيد كه ما براي خدا سكوت مي كنيم، براي خدا بگوييد، شما كار ها را به مردم عرضه نمي داريد، به هر صورت شما بايد هر كاري كه مي كنيد در راديو، تلويزيون و مطبوعات عرضه كنيد. كار زياد شده بايد اين كار ها را به مردم كفت كه هي شيطان نيايد و بگويند كه كاري نشده، كاري انجام نگرفته”.
بنابراين هدف از برنمه روابط عمومي نفوذ در افكار عمومي و تفسير و تثبيت رويه و طرز تلقي مردم نسبت به سازمان و يا موسسه است . روابط عمومي امر مداوم و مستمري است. خبري نيست كه يك روز با شوق و رغبت فراوان دنبال گردد و يك روز ديگر به بوته نسيان سپرده شود. شايد بتوان جمع بندي مطالب فوق را به صورت معادله زير خلاصه كرد. خدمات و كار هاي سازمان + مطلع ساختن مردم و تفسير و توجيه آنها در اين زمينه   رويه و طرز تلقي مردم نسبت به سازمان.

 

اهميت و نقش روابط عمومي در جامعه
امروزه جلب پشتيباني و همكاري افكار عمومي براي پيشرفت كليه سازمان ها اعم از دولتي و غير دولتي، صنعتي و بازرگاني انتفاعي و غير انتفاعي لازم است. لذا زمينه اصلي كار روابط عمومي جلب افكار عمومي است.

با توجه به علل پيدايش روابط عمومي كه:

توسعه وسايل ارتباطات عمومي، توسعه آموزش و پرورش و افزايش تعداد باسوادان، پيدايش و توسعه وسايل حمل و نقل و ارتباطات فكري و تجاري بين جوامع، به كار بردن شيوه اقناع و ترغيب به جاي ارعاب و تهديد، اهميت حق راي و توجه به حقوق سياسي و اجتماعي افراد، تمايلات تساوي طلبي، توقعات روزافزون مردم از دولتها و انتظارات دولتها از مردم براي پشتيباني و همكاري بيشتر است.

روابط عمومي يك وسيله اساسي براي تفسير و توضيح به منظور ايجاد هماهنگي بين افراد و دسته‌ها و طبقات مختلف جامعه مي باشد. افكار و رفتار و اعمال افراد نفوذ ناپذير نيست و اين نفوذ نه تنها از جانب دوستان و آشنايان و معاشران بلكه از جانب اشخاص ناديده و به وسيله وسايل ارتباطي و همچنين سخنراني و عكس و فيلم نيز اعمال مي گردد (با اين وسايل افراد نسبت به دنياي اطراف خود تفاهم يا عدم تفاهم پيدا مي كنند) . انسان علاقه‌مند است كه ديگران او را خوب درك كنند، به اعمال و نيات او با نظر خوب و مثبت نگاه كنند، لذا لازم است كه سلوك و رفتار او خوب باشد و ديگران از سلوك و رفتار او چنانچه هست اطلاع حاصل كنند تا در معرض سوء تفاهم قرار نگيرد، در اين مورد روابط عمومي نقش مفيد و موثر ايفا مي كند. جوامع آزاد بر مبناي رقابت افراد و طبقات و سازمان ها بنا شده است و در اين جوامع ارزش هر فكري در تماس و اصطكاك با افكار ديگران معلوم مي گرد، روابط عمومي در چنين جوي ميدان عمل دارد. با مبادله آزادانه افكار بهتر مي توان به خبر نهايي نايل شد و بهترين محك قوت يك فكر و حقيقت اين است كه در بازار رقابت افكار و عقايد مورد قبول واقع شود.

-    جامعه شناسي مي گويد:« حكومت افكار با ساير اقسام حكومت ها فرق دارد، زيرا مستلزم وجود افكار و عقايد مخالف و متضاد است .»

بنابراين چنين حكوتي از دگماتيسم (عقايد جزمي كه افكار و معتقدات ديگر را به خشونت از بين مي برد نه تنها خود را بر حق و مسلم مي شمارد) بركنار است. مردم معمولا به معتقدات خود دلبستگي تمام ابراز مي دارند. ولي دلبستگي آنها تا آن حد نيست كه افكار و عقايد مخالف را به كل از بين ببرد. فايده روابط عمومي در جوامع باز اين است كه اثرات نفوذ افكار عمومي را مي سنجد و به جامعه كمك مي كند كه تصميمات خود را بر مبناي علم و تفاهم استوار سازد. روابط عمومي همچنين قبول افكار جديد و مقتضي زمان را تسهيل مي كند.

 

تعريف روابط عمومي

عقايد مختلف(افراط و اغراق آميز ) روابط عمومي را درمان كليه دردها اجراي مقاصد ناروا، استخدام كارشناسي براي پوشاندن ظاهري آراسته به مقاصد ناروا تعريف مي كنند. اصطلاح روابط عمومي در زبان انگليسي به معنايي  به كار برده شده است كه موجب ابهام و نارسايي بيشتر اين اصطلاح شده است.

نشريه اخبار، روابط عمومي را اين گونه تعريف مي كند:« روابط عمومي عمل مديريت است كه به وسيله آن افراد جامعه مورد سنجش قرار مي گيرند و روش كار و طرز عمل يك فرد يا يك موسسه يا مصلحت عمومي منطبق مي گردد و برنامه اي براي جلب تفاهم و مقبوليت عامه به موقع اجرا گذاشته مي شود» اين تعريف وظايف سه گانه روابط عمومي را تلويحا بيان مي كند:

1-     اطلاع بر افكار عمومي و سنجش و ارزيابي آن

2-     ارشاد و هدايت ومديران درباره طرقي كه طبق آن بايد با افكار عمومي چنانكه هست رفتار كنند

3-     به كار بردن وسايل ارتباطي براي نفوذ در افكار عمومي.

-         تعاريف ديگر روابط عمومي

« كوشش مدبرانه براي ترغيب مردم يا نفوذ در افكار آنها به وسيله به كار بردن وسايل ارتباطي تا آنكه مردم نظر خوب نسبت يك موسسه داشته باشند و آن را محترم شمرده و حمايت و پشتياني كنند و در نشيب و فراز كنار او باقي بمانند.»

« روابط عمومي يكي از كار ها و وظايف مديران است .» مفهوم روابط عمومي از لحاظ عمل و وظيفه‌اي كه انجام مي دهد :

1-  عقايد و نظرات گروه هاي مختلف را كه با موسسه سر و كار دارند گردآوري كند تا اينكه خط مشي و نحوه عمل موسسه با نياز هاي گوناگون و نظرات افرادو گروه هاي مزبور سازگاري داشته باشد.

2-       به مديران موسسه در باره طرق و وسايل تدوين خط مشي و نحوه اقدام آنها نظر مشورت‌بدهد تا مديران بتوانند براي آنچه كه به مصلحت همه افراد و گروه هاي ذينفع مي باشد حداكثر مقبوليت  عمومي را به دست آورند .

3-     سياست و كار موسسه را به نحو موثر و مقبول براي عموم تفسير و توجيه كند.

« روابط عمومي يك فلسفه اجتماعي است.»

يكي ازصاحبنظران در تعريف روابط عمومي مي گويد: « روابط عمومي فلسفه اجتماعي مديريت است » مديران مسئوليت شناس اين فلسفه را با كمال صداقت در مقررات و خط مشي موسسه خئد را بيان مي كند و كليه اقدامات خود را با فلسفه اجتماعي خود تطبيق مي دهد آنگاه كليه اقدامات و اعمال موسسه را كه ناشي از فلسفه اجتماعي مديريت بوده ، به اطلاع مردم مورد ارتباط خود مي‌رساند تا حسن نيت و تفاهم مردم را جلب نمايد.

طبق تعريف فوق روابط عمومي از چهار عنصر اساسي تشكيل شده است:

1-  روابط عمومي فلسفه اجتماعي مديران است. 2- اين فلسفه به هنگام اتخاذ خط مشي و يا سياست سازمان بايستي تعيين و ملحوظ شود. 3- اعمال و اقدامات كه ناشي از آن خط مشي مي باشد بايستي مشخص شود . 4- شرح و توضيح و تفسير سياست يا خط مشي سازمان به مردم و دفاع از آن سياست ها به منظور جلب تفاهم و حسن نيت انجام گيرد.

 

« روابط عمومي بر پايه فلسفه اجتماعي استوار است.»

«روابط عمومي يك فلسفه اجتماعي است كه هنگام اتخاذ خط مشي بايد رعايت گردد.»

«روابط عمومي عمل و اقدام است نه حرف.»

«روابط عمومي مطلع ساختن مردم از نيات و فعاليت هاي سازمان است.»

« روابط عمومي آيينه تمام نماي يك موسسه مي باشد.»

« روابط عمومي عبارت است از: رفتار خوب توام با گزارش خوب.»

دو اصل مهم در كليه تعاريف مورد توجه است:

1-     عمل نيك يا كار صحيح و پسنديده كه ناظر به مصلحت عامه باشد.

2-     تبليغ دامنه دار (شرح و تفسير يك واقعه بيشتر از واقعه در جوامع اثر مي گذارد.)

بالاخره فعالي هاي روابط عمومي براين عقيده استوار است كه تنها جامعه آگاه و مطلع است كه مي تواند جامعه اي بصير و بيدار و عاقل و خردمند باشد. يكي از اصول اساسي اين است كه مردم در اصل و ماهيت خود عاقل هستند، خواهان حقيقت اند، بهئ حقيقت تن در مي دهند و سرانجام حقيقت را به دست مي آورند و طبق آن عمل مي كنند.

 

ارتباط محيط با روابط عمومي

دانشمندان ثابت كرده اند كه بين جانوران هر دوره و محيط آن جانوران ارتباط برقرار است. به اقتضاي هر محيطي گياهان و جانوران مخصوص به وجود مي آيند كه در صورت تعويض شرايط محيط گياهان و جانوران نيز راه فنا پيش مي گيرند.

اصل اكولوژي در مورد انسان و سازمان ها نيز صادق است

1- سازش انسان با محيط         

2- تعريف اكولوژي انساني       

 3- پويش هاي بومي

4- انواع پويش هاي بومي 

5- نتيجه گيري  

6- پويش هاي بومي انسان(جامعه شناسي عمومي)

 

تعريف اكولوژي از نظر فرهنگ و بستر

اكولوژي ارتباط متقابل و دسته جمعي بين موجودات زنده و محيط آن موجودات است.

روابط عمومي زائيده محيط است. امروزه هر موسسه يا سازمان موجود در جامعه بايد براي بقا و پيشرفت خود سه اصل را رعايت كنند.

اصل اول: مسئوليت سازمان-  قبول كند نسبت به جامعه وظايفي دارد( از مسئوليت خود در مقابل همبستگي روزافزون مردم با موسسات نبايد غفلت كند.)

اصل دوم: علت وجودي- سازمان با مردم به وسايلي ارتباط داشته باشد.

اصل سوم: هدف و فلسفه سازمان سازمان راهي پيدا كند كه به جامعه بقبولاند كه موسسه يا سازمان براي خدمت به جامعه به وجود آمده است.

 

افكار عمومي

احساسات عمومي همه چيز است. با بودن آن چيزي نيست كه به شكست انجامد و يا نبودن آن چيزي نيست كه به پيروزي منجر شود. روسو مي گويد: هر كسي كه وضع قانون مي كند بايد بداند چگونه مي تواند بر افكار مسلط شده و با تسلط به افكار بر عواطف و احساسات حكومت نمود. ( روسو كسي بود كه اولين مرتبه اصطلاح روابط عمويم را به كار برد.)

اسكات كاتليب (بزرگترين نويسنده كتاب هاي روابط عمومي ) قدرت مديران ما تا حد زيادي منوط به موقعيت آنها در روابط عمومي است لذا بايد بدانند چگونه مردم و كاركنان سازمان را به تفاهم و همكاري با يكديگر وادارند.

نتيجه: امروز هر سازماني در اجتماع احتياج به پشتيباني افكار عمومي دارد.

 ب: همبستگي روزافزون( افرادو طبقات همبستگي دارند و اين همبستگي رو به توسعه است، بايد هماهنگي با تفاهم بيشتر و نزديك ايجاد شود.)

ج: احساس جدايي و تنهايي( احساس فاصله بين افراد و حكومت كنندگان، فعاليت روابط عمومي منوط به ايجاد حس تعلق و برقراري ارتباط نزديك است.)

د: نگراني و ناراحتي ( پيشرفت هاي علمي- كشف اتم سلاح هاي مخرب)

شيوه اقناع: واداشتن افرادبه كاري به سه طريق ممكن است: تهديد- تطميع- اقناع و ترغيب. در روابط عمومي شق سوم به منظور انجام يكي از سه هدف زير مورد استفاده است.

1-     تغيير يا عقيم ساختن و بلا اثر نمودن افكار و عقايده ها و نظرات نامساعد ياخصومت آميز.

2-   قالب گيري افكار و عقايدي كه در حال كمون مي باشند و هنوز شكل و حالت مخصوص و مشخصي نگرفته اند. بديهي است بايد قالب گيري مساعد حال سازماني كه برنامه روابط‌عمومي براي آن تنظيم مي گردد باشد.

3-     حفظ و نگهداري تثبيت و تقويت افكار و عقايد مساعد و موافق.


 
خانه
پايگاه مقالات
پايگاه اطلاعات
پايگاه کتاب
پايگاه اخبار
فصلنامه
ليست مطالب
 
 

Kargozar

Public Relation 

 [خانه ] [پايگاه مقالات ] [پايگاه اخبار] [پايگاه کتاب] [پايگاه اطلاعات تخصصی]

 Email :Info @iranpr.org  

Copyright©2003