New Page 8

بررسي سطوح مديريتي زنان در مالزي

ريحانه احمدي

 

     در هر جامعه اي زنان نقش تعيين کننده اي را در بخش هاي مختلف مديريتي و اجرايي ايفا مي کنند. با توجه به تحقيقات انجام شده هيچ تفاوتي در رهبري بين زنان و مردان وجود ندارد که اثبات کند مديريت زنان متفاوت از مديريت مردان است. اگر به زنان هر جامعه اي فرصت داده شود و بتوان روح اعتماد به نفس را در آنها دميد مي توان انتظار داشت که جامعه با توجه به نسبت جمعيت زنان و مردان رو به تعالي خواهد رفت و بار مديريتي و اجرايي که قاعدتاً بر عهده جمعيت مردان در جامعه ما خواهد بود بطور مساوي بين زنان و مردان تقسيم خواهد شد. اگر به زنان فرصت ها و ظرفيت هاي برابري با مردان داده شود آنها مي توانند همپاي مردان به پيشرفت و سازندگي جامعه کمک کنند.

      دولت مالزي براي دادن فرصت هاي برابر به زنان جامعه خود، با ايجاد وزارتخانه اي بنام وزارت زن، خانواده و جامعه توانست قدم هاي موثري را در مشارکت زنان در امور اجتماعی و سياسی بردارد. اين کار نه تنها باعث جداسازي مسايل مردان از زنان جامعه مالزي نشده، بلکه توانسته بسياري از مشکلات مشترک بين زنان و مردان را حل کند.

در کشور مالزي نسبت جمعيت زنان تقريباً برابر جمعيت مردان است. 47 درصد از جمعيت زنان در اين کشور شاغل هستند. در کابينه دولت مالزي هم سه وزير زن حضور دارند که همپاي مردان در حال فعاليت مي باشند.

 

 


 
خانه
پايگاه مقالات
پايگاه اطلاعات
پايگاه کتاب
پايگاه اخبار
فصلنامه
ليست مطالب
 
 

Kargozar

Public Relation 

 [خانه ] [پايگاه مقالات ] [پايگاه اخبار] [پايگاه کتاب] [پايگاه اطلاعات تخصصی]

 Email :Info @iranpr.org  

Copyrightę2003