2182 مقاله در اين پايگاه موجود است Page 133 of 219


اولويت کار، تشکيل چارت روابط عمومی است


... اولويت کار، تشکيل چا


روابط عمومی 2 و تفاوت میان روابط عمومی سنتی و جدید


... روابط عمومی 2 و تفاوت م&


مفهوم روابط عمومی 2


... مفهوم روابط عمومی 2   


20 توصيه کاربردی آداب معاشرت


... 20 توصيه کاربردی آداب م&


روابط عمومي – انقلاب بعدي اينترنت


... روابط عمومي – انقلاب ب


آغاز روابط عمومي 2


... آغاز روابط عمومي 2 نوش


 بررسی شايستگی های مديران روابط عمومی در سازمان های دولتی


... امکان سنجی روابط عمو


اعتبارنامه روابط عمومی "APR" به مهدی باقريان تعلق گرفت


... برای نخستين بار در اي


مروری بر تاريخچه اعتبارنامه متخصصان روابط عمومی


... مروری بر تاريخچه اعت&#


روابط عمومي ايران در کلاس جهاني


... در گفتگو با سفير جمهو&


براي مشاهده نتايج بيشتر اينجا را کليک کنيد.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   
11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   
21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   
31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   
41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   
51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   
61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   
71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   
81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   
91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   
101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   
111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   
121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   
131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   
141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   
151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   
161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   
171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   
181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   
191   192   193   194   195   196   197   198   199   200   
201   202   203   204   205   206   207   208   209   210   
211   212   213   214   215   216   217   218   219   

  

   خانه

   پايگاه مقالات

   پايگاه اخبار

   پايگاه آموزش

   پايگاه انگلیسی

  اتشارات

  پايگاه کنفرانس

 پايگاه دوره های خارج از کشور

 فصلنامه کارگزار روابط عمومی

 

 

 

جستجو در سايت

 

Kargozar

Public Relation 

 [خانه ] [پايگاه مقالات ] [پايگاه اخبار] [پايگاه انگلیسی] [پايگاه کنفرانس ]

 Email :Info @iranpr.org  

Copyright©2009-2010