2182 مقاله در اين پايگاه موجود است Page 187 of 219


انتشار ویژه نامه اولین کنفرانس بین المللی روابط عمومی در ایران


... انتشار ویژه نامه اول&#


این کنفرانس یک انقلاب بود


... این کنفرانس یک انقلا


تجربه ای فراموش نشدنی بود


... تجربه ای فراموش نشدن&#


تجربه ای فراموش نشدنی بود


... تجربه ای فراموش نشدن&#


áنشست جهانی ایپرا (پنجاهمین سالگرد) استانبول


...  نشست جهانی ایپرا (پن


ده درس برتر روابط عمومی


... ده درس برتر روابط عمو


áروابط عمومی ها پیوند دهنده سازمان با جامعه هستند


...  روابط عمومی ها پیون


رابطین روابط عمومی زندان های بوشهر تشکیل جلسه دادند


... رابطین روابط عمومی ز


كنفرانس بين‌المللي روابط عمومي را بايد به يك موج تبديل كرد


... معاون مطبوعاتي و تبل


گوشه اي از تكنيك هاي روابط عمومي در آمريكا


... گوشه اي از تكنيك هاي ر&#


براي مشاهده نتايج بيشتر اينجا را کليک کنيد.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   
11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   
21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   
31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   
41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   
51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   
61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   
71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   
81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   
91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   
101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   
111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   
121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   
131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   
141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   
151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   
161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   
171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   
181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   
191   192   193   194   195   196   197   198   199   200   
201   202   203   204   205   206   207   208   209   210   
211   212   213   214   215   216   217   218   219   

  

   خانه

   پايگاه مقالات

   پايگاه اخبار

   پايگاه آموزش

   پايگاه انگلیسی

  اتشارات

  پايگاه کنفرانس

 پايگاه دوره های خارج از کشور

 فصلنامه کارگزار روابط عمومی

 

 

 

جستجو در سايت

 

Kargozar

Public Relation 

 [خانه ] [پايگاه مقالات ] [پايگاه اخبار] [پايگاه انگلیسی] [پايگاه کنفرانس ]

 Email :Info @iranpr.org  

Copyrightę2009-2010