2182 مقاله در اين پايگاه موجود است Page 62 of 219


9 انتقاد سازنده برای نگارش روابط عمومی


... 9 انتقاد سازنده برای ن&#


گزارش برگزاری آیین اختتامیه نهمین جشنواره ملی انتشارات روابط عمومی


... گزارش برگزاری آیین ا


روابط عمومی ها به برنامه ریزی اهتمام بیشتری داشته باشند


...   شبکه اطلاع رسانی رو


اثربخش ترین انیمیشن بازی ایران و آرژانتین


... اثربخش ترین انیمیشن 


معتبرترین آمارهای جهانی برای طراحی اینفوگرافیک روابط عمومی


... شبکه اطلاع رسانی روا&#


معنای بازگشایی بسترهای انتشارات نرم افزاری برای کارگزاران روابط عمومی


... معنای بازگشایی بستر 


عضو سازمان روابط عمومی: در برنامه ریزی طرح ها، کارنمایشی انجام ندهید


... عضو سازمان روابط عمو


Base for Developing of Public Relations Functional Role in Organizations (a Conceptual Model)


... Islamic Public Relations and Social Marketing as a Base for Developing of Public Relations Functional Role in Organizations


جشنواره انتشارات روابط عمومي كانون رشد و ارتقاء روابط عمومي ها


... جشنواره انتشارات رو


برگزاری جشنواره ها فرصتی برای بروز استعدادها


... برگزاری جشنواره ها ف


براي مشاهده نتايج بيشتر اينجا را کليک کنيد.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   
11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   
21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   
31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   
41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   
51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   
61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   
71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   
81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   
91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   
101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   
111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   
121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   
131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   
141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   
151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   
161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   
171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   
181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   
191   192   193   194   195   196   197   198   199   200   
201   202   203   204   205   206   207   208   209   210   
211   212   213   214   215   216   217   218   219   

  

   خانه

   پايگاه مقالات

   پايگاه اخبار

   پايگاه آموزش

   پايگاه انگلیسی

  اتشارات

  پايگاه کنفرانس

 پايگاه دوره های خارج از کشور

 فصلنامه کارگزار روابط عمومی

 

 

 

جستجو در سايت

 

Kargozar

Public Relation 

 [خانه ] [پايگاه مقالات ] [پايگاه اخبار] [پايگاه انگلیسی] [پايگاه کنفرانس ]

 Email :Info @iranpr.org  

Copyrightę2009-2010