.::   انتسارات کارگزار روابط عمومی   ::.

صاحب امتياز: کارگزار روابط عمومي

مدير مسوول: مهدی باقريان

نشانی: تهران. صندوق پستي6986 / 19395- کارگزار روابط عمومي

تلفن: 88617577 - 09121938419 - 88210281

پايگاه اينترنتي:     www.ICPR.ir

پست الکترونيک:    info@Iranpr.org

.::   موسسه کارگزار روابط عمومی   ::.

صاحب امتياز: کارگزار روابط عمومي

مدير مسوول: مهدی باقريان

نشانی: تهران. صندوق پستي6986 / 19395- کارگزار روابط عمومي

تلفن: 88617577 - 09121938419 - 88210281

پايگاه اينترنتي:     www.iranpr.org

پست الکترونيک: info@Iranpr.org

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Kargozar

Public Relations 

 [خانه ] [پايگاه مقالات] [پايگاه اخبار] [پايگاه انگلیسی] [پايگاه کنفرانس ]

 Email :Info @iranpr.org       Copyrightę2009-2010    تلفن همراه: 09121938419