دايره المعارف روابط عمومی

 
 

  مقدمه نويسنده

  مقدمه مدير پروژه

  فهرست مطالب - جلد اول

  فهرست مطالب - جلد دوم

 بروشور

  فرم فروش(1)

  فرم فروش(2)

 

  انتشارات کارگزار روابط عمومی

  فصلنامه کارگزار روابط عمومی

  دوفصلنامه فنون روابط عمومی

  نشريه روابط عمومی الکترونيک

 جزوات آموزشی روابط عمومی

  راهنمای خريد

   تماس با ما
   

انتشارات جديد

  اصول و آداب تشريفات

مديريت تبليغات اينترنتی

مديريت روابط عمومی الکترونيکی

 

مبانی روابط عمومی

 

نشريه روابط عمومی الکترونيک

گزارش تصويری پنجمين سفر علمي  کارگزاران روابط عمومي ايران به مالزي

4مهر لغايت 10 مهر 1389

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


کارگزار روابط عمومی

كتاب هاي در دست چاپ

راهنماي روابط عمومي2

رسانه اجنماعي

 

 

 

Kargozar

Public Relations 

 [خانه ] [پايگاه مقالات] [پايگاه اخبار] [پايگاه انگلیسی] [پايگاه کنفرانس ]

 Email :Info @iranpr.org       Copyrightę2009-2010    تلفن همراه: 09121938419