تور مالزي در قاب تصوير


 

سومين سفر علمي کارگزاران روابط عمومي ايران به مالزي برگزار شد

 

با هدف آشنايي با دستاوردهاي نوين صنعت روابط عمومي در کشورهاي مختلف بويژه کشورهاي اسلامي، سومين تور روابط عمومي با همکاري انستيتو روابط عمومي مالزي و فاپرو برگزار شد.

 

 


کارگزار روابط عمومی

 

 

 

Kargozar

Public Relations 

 [خانه ] [پايگاه مقالات] [پايگاه اخبار] [پايگاه انگلیسی] [پايگاه کنفرانس ]

 Email :Info @iranpr.org      Copyrightę2009-2010